entomologist.ir
قوی‌ترین حشره جهان را بشناسید
قوی‌ترین حشره جهان را بشناسید:شاید باورش برایتان سخت باشد اما یک نوع سوسک قدرتمند‌ترین حشره جهان است که در مقایسه با وزنش محققان آن را قوی‌تر از یک گوریل می‌دانند! سرگین‌غلتانک یا سوسک