entomologist.ir
زنبوری که در میان مواد مذاب آتشفشانی زندگی میکند+عکس
زنبوری که در میان مواد مذاب آتشفشانی زندگی میکند+عکس:در خارج از پایتخت نیکاراگوئه شهر ماناگوآ آتشفشان ماسایا قرار گرفته که با خروج دود از دهانه آن ماگماهای مذاب نیز به بیرون جریان می‌یابند و در نزدیکی سطح آن