english.khamenei.ir
The belief in Mahdi (a.s) is not only held by Shia: Ayatollah Khamenei