en.iraaaas.com
«زندگی شاید همین اکنون هم در فراسیاره‌های نزدیک جریان داشته باشد» - انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها
«زندگی شاید همین اکنون هم در فراسیاره‌های نزدیک جریان داشته باشد» سیاره‌های سنگی زمین‌سانی که به گرد نزدیک‌ترین همسایه‌های ستاره‌ایمان می‌گردند می‌توانند میزبان زندگی باشند، این نتیجه‌ی پژوهش تازه‌ایست که هیجان درباره‌ی سیاره‌های فراخورشیدی...