en.iraaaas.com
عکسی که ۵۵ میلیون سال بعد به دست ما رسید! - انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها
دلایل متعددی وجود دارد که چرا با این‌که محققان تصویر را سال ۲۰۱۷ دیدند، در آن زمان آن را منتشر نکرده و دو سال بعد به دید عموم رساندند.