en.iraaaas.com
سیگنالهای رادیویی و فرازمینی ها - انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها
سیگنالهای رادیویی و فرازمینی ها برشی از کتاب جهان در تسخیر اهریمن نوشته‌ی کارل سیگن/ ترجمه‌ی رضا شعبانی در سال ۱۹۶۷، دانشمندان بریتانیایی سرچشمه‌ی رادیویی قدرتمند‌تر و نزدیک‌تری را شناسایی کردند که با دقت...