edulingo.net
Апта күндері - Days of the week
Ағылшын тіліндегі апта күндерінің атауларын үйренуге арналған сабақ..