earthsoldier.ir
سدی که مخزن آب شور شد
بعضی، از سد گتوند به عنوان افتخار مهندسی یاد می‌کنند و برخی دیگر آن را اشتباه بزرگ مهندسی آب می‌دانند. نظرات درباره این سد متعدد است اما به نظر می‌رسد افکار عمومی، بیشتر آن را یک تصمیم‌گیری نادرست می‌دانند. سد و نیروگاه «گتوند علیا» آخرین سدی است که بر رودخانه کارون احداث شده است. سدی(...)