earthsoldier.ir
داستان غم‌بار منابع آب
در ۱۹۶۸ «گارت هاردین» بوم‌شناس امریکایی تلاش کرد تا برای خوانندگان مقاله‌اش یک مرتع مشترک را بین دو دامدار تصویر کرد. هر دامدار یک گاو دارد و اجازه دارد تا به رایگان گاوش را برای چرا به این مرتع ببرد. سهم هر دامدار ۵۰ درصد است. اما اگر یکی از دام‌دارها یک گاو دیگر هم(...)