earthsoldier.ir
بیماری خوش‌خیم «داوطلب» بودن
حتما برای شما هم اتفاق افتاده که یکی از دوستان نزدیکتان با شما تماس بگیرد و اصرار کند که حتما در شغل جدیدش که نوع جدیدی از بازاریابی شبکه‌ای است، وارد شوید و با او همکاری کنید. چند سال قبل برای من هم اتفاق افتاد. دوستم زنگ زد و با مقاومت من روبرو شد. ناچار(...)