eadarsha.com
संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकारहरु
नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१६ मा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २२१ अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था छ। धारा २२६ मा गाउँसभा र […]