eadarsha.com
लोकतन्त्रमा कालो बादल
लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र यी दुवै शव्दको अंगे्रजी अर्थ डेमोके्रसी भन्ने हुंदा यी दुवै शव्दलाई पयार्यवाची रुपमा बुझ्दा फरक पर्ने देखिन्न । डेमोक्रेसी वा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्ने शव्द आफैले यसको अर्थ र भाव पुष्टि गर्न सक्ने हुंदा यो शव्दको अगाडि कुनै विशेषणको आवश्यक्ता पर्दैन । जसरी चिनी भन्ने शव