eadarsha.com
लिखत प्रमाणीकरण : एक परिचय
कुनै पनि लिखत कागज गर्दा वास्तविक व्यक्ति एकीन गरी लिखतजन्य अपराधमा किर्ते र जालसाजी कामकारबाही नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन २०६३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३/०६/२८ र सो को नियमावली २०६३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३/१२/२४ समेत लागू गरिएको पनि आज आठ वर्ष बितिसकेको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नोटरी पब्लिकले लिखत […]