drmohammadpoor.com
درمان اعتیاد یک رویا نیست! به شرطی که خشمتان را فرو نشانید! - دکتر محمدپور
برای موفقیت در درمان اعتیاد پذیرش این واقعیت لازم است که اعتیاد یک بیماری است، اماوقتی دربرابر بیمار اعتیادی باپرخاشگری رفتار می کنیم، شانس بهبودی راازبین می بریم. ((این مطلب برای معتادینی که …