drbakhshandeh.com
دندان قروچه کودکان | دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
کودکان ممکن است بتوانند با آرام شدن قبل از خواب دندان قروچه را کنترل کنند.