drbakhshandeh.com
فلج مغزی یا CP | دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
فلج مغزی شامل طیفی از سندرم های نقص حرکتی است که غیر پیشرونده هستند. اغلب موارد فلج مغزی در اثر ضایعات و ناهنجاری های مغزی بوجود می آید.