dr-dentist.ir
ترمیم پوسیدگی دندان
ترمیم پوسیدگی دندان : پوسیدگی دندان عارضه ای می باشد که هر فرد در طول عمر خویش حداقل یک بار دچار آن می شود. پوسیدگی دندان در واقع تغییر شیمیایی در ترکیبات