dpo.st
President Obama to tour Waldo Canyon fire Friday
President Obama to tour Waldo Canyon fire Friday