domiz.ir
از کجا شروع کنیم ؟ - دامیز
برای طراحی سایت ابتدا بایستی نام مناسبی برای دامنه انتخاب کنید. سپس با cms و یا از طریق کد نویسی به طراحی آن بپردازید. بروز رسانی سایت گام بسیار مهمی میباشد