domiz.ir
تفاوت بین پسوند دامنه ها - دامیز
دامنه های اینترنتی از پسوند های متفاوتی استفاده می کنند که نشان دهنده ماهیت فعالیت آن سایت ها می باشند. معروف ترین این پسوند ها com. و ir. است.