dominikaknapik.com
BABEL - Dominika Knapik
Boha­te­rem pre­miery Teatru Pol­skiego w Byd­goszczy - zre­ali­zo­wa­nej przez Maję Kle­czew­ska - jest nade wszystko wła­śnie ciało.