dominikaknapik.com
Premiera "LENI RIEFENSTAHL. EPIZODY NIEPAMIĘCI" - Dominika Knapik
5 listo­pada odbę­dzie się długo ocze­ki­wana pre­miera „Leni Rie­fen­stahl. Epi­zody nie­pa­mięci” w reży­se­rii Ewe­liny Mar­ci­niak i z cho­re­ogra­fią Domi­niki Kna­pik. Czło­wiek Roku 1938 według tygo­dnika „Time”, Adolf Hitler. Nazi­sta. Mini­ster oświe­ce­nia i pro­pa­gandy Goeb­bels z żoną. Nazi­ści. Hein­rich Hof­f­man, autor twa­rzy Hitlera. Też nazi­sta. Brawa. Odwie­dzają Leni Rie­fen­stahl – autorkę słyn­nego „Triumfu woli”. Owa­cje na sto­jąco. Czy Hitler zapro­po­nuje jej …