doctor-afshar.ir
تومور مغزی | علائم تومور مغزی | تومور مغزی در کودکان | درمان تومور مغزی
با وجود پیشرفت های فراوان در درمان ، بعضي از انواع تومور های مغزی ، پیش آگهی خوبي ندارند . بسیاری از تومور های مغزی با ناهنجاری های کروموزومی نيز همراه هستند .