doanthanhnien.ftu.edu.vn
"KÝ ỨC NGÀY ĐÔNG" - CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN THÁNG 11
Ban Tình Nguyện – Xã Hội trường Đại học Ngoại Thương khởi động chương trình tình nguyện đầu tiên của mùa đông 2017 '' KÝ ỨC NGÀY ĐÔNG''.