dissertationreviews.org
Western Explorers in Tibet
A review of Jin xiandai zai Anduo (Amdo) de Xifang ren ji qi lüxing shuxie (Amdo in the Eyes of the Yellow Hair: A Study of the History of the Western Exploring in Northeastern Tibetan Plateau) by …