diachiphathai.org
Phá thai tại bệnh viện bình dân AN TOÀN và ĐẢM BẢO
Hỏi: Tôi hiện đang mang thai được 9 tuần. Do không có tim thai nên tôi bắt buộc phải bỏ thai. vậy Phá thai tại bệnh viện bình dân AN TOÀN và ĐẢM BẢO ko?