developerkeep.com
Trải qua nền giáo dục Việt Nam mà anh chị bảo không được gì thì 40% lỗi là do nền giáo dục, 60% còn lại là lỗi của các anh chị
Giáo dục Việt Nam quá kém, quá lạc hậu, nó cần được làm cách mạng chứ không phải là cải cách!Tuy vậy trải qua nền giáo dục Việt Nam mà anh chị bảo không được gì thì 40% lỗi là do nền giáo dục, 60% cò