deungdutjai.com
“เฮ้ย…มันดี (Hey Mun Dee)” by China Dolls
Title: เฮ้ย…มันดี / Hoey Mun Dee (Hey, It’s Good) Artist: China Dolls Album: B/W Year: 2004 กินกาแฟใส่เนย Gin gahfae sai noey To drink coffee with butter ก็อยากจะรู้จังเลยว่าเป็นอย่างไร…