deungdutjai.com
“แค่เธอรักฉัน (Kae Tur Ruk Chun)” by Tata Young
Title: แค่เธอรักฉัน / Kae Tur Ruk Chun (Just You Loving Me) Artist: Tata Young (ทาทา ยัง) Album: ?? Year: ?? เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา Fao tahm dtua eng reuang derm derm reuay mah I ask …