deungdutjai.com
“เพิ่งจะรู้ (Perng Ja Roo)” by 7 Days Crazy
Title: เพิ่งจะรู้ / Perng Ja Roo (I Just Realized) Artist: 7 Days Crazy Album: [Single] Year: 2016 เพิ่งรู้ว่าใจยังรักเธอมากแค่ไหน เพิ่งรู้เมื่อวันที่ฉันนั้นไม่เหลือใคร Perng roo wah jai yung ruk t…