deungdutjai.com
“ชีวิตยังคงสวยงาม (Cheewit Yung Kong Suay Ngahm)” by Bodyslam
Title: ชีวิตยังคงสวยงาม / Cheewit Yung Kong Suay Ngahm (Life is Still Beautiful) Artist: Bodyslam Album: dharmajāti ( ดัม-มะ-ชา-ติ ) Year: 2014 ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา ขอบฟ้าจะเปลี่ยนสีไป …