deungdutjai.com
“เกิดเป็นรักได้ยังไง (Gert Pen Ruk Dai Yung Ngai)” by Boy Pisanu
Title: เกิดเป็นรักได้ยังไง / Gert Pen Ruk Dai Yung Ngai (How Did This Become Love?) English Title: “Why I Love” Artist: Boy Pisanu Album: [Single] Year: 2012 บอกกับตัวเอง เมื่อได้เจอเธอ…