deungdutjai.com
Translated Songs by Takkatan Cholada
C • ฉันแค่เหงา เขาแค่ปลอบ / Chun Kae Ngao Kao Kae Bplaup (I Was Just Lonely, He Was Just Comforting) • ฉันคิดมากไปหรือเปล่า / Chun Kit Mahk Bpai Reu Bplao (Am I Thinking Too Much?) • ฉันไม่ใช่ หรือ…