demokraterna.org
Mänskliga rättigheter
Frihet, jämlikhet och solidaritet uttrycks i och försvaras i deklarationerna om de mänskliga rättigheterna. Här försvaras din rätt till livsåskådning, din rätt att gifta dig med vem du behagar och …