delacasa.net
Tempesta – Tormenta – Storm
Eren les tres de la matinada i la tempesta elèctrica va començar sobre el mar. El dia anterior havia passat el mateix, però l’orientació de la tempesta no era la millor. Aquesta vegada si, aq…