daneshgahezendegi.com
فن بیان - تاثیر فن بیان در سخنرانی -فن بیان در سخنرانی
فن بیان در سخنرانی به معنا و مفهوم مجموعه ای از مهارت های کلامی و قواعد و تکنیک هایی است که در هنگام صحبت کردن از آنها استفاده می کنیم.