dandvat.com
Gyan Shakti Savikar; When Shree Chakarapani Maharaj ji accepted the Gyan Sakti form Shree Dattatreya Prabhu ji #DandvatPranam
../\.. Dandvat Pranam ../\.. It was the time when Shree Chakarapani Maharaj Ji left to Mahur, it was the Saka 1080 era. At the age of 30; Shree Chakarapani Ji made the pilgrimage to meet Shree Datt…
Nishant Dogra