dactridaday.com
Bệnh học lị trực trùng
Đầu tiên vi khuẩn bám vào tế bào túc chủ, sự bám dính này đả tác động lên chất actin và chất này làm cho ce bào kém độ dính chống lại sự bám của vi khuẩn. Sự sắp xếp lại chất actin đã tạo nên các giả túc làm cho các tê bào nhầy không phải đại thực bào có thể tiêu hoá được vi khuẩn bám