contaoxoayvan.com
Ngôn-Tinh Ngữ-Tuý – 17 – Nguyễn Du Trên Giường Chết
“Nguyễn Du Trên Giường Chết” là từ-khúc của Vĩnh-Lạc trên giai-điệu “Hướng về Hà-Nội” của Hoàng Dương.