concello.betanzos.es
Selección dun/ha técnico/a de orientador/a laboral mediante contratación laboral temporal - Concello de Betanzos
BASES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO 03.11.2015, BOP DO 06.11.205 07-11-2019 Fase de concurso. Puntuación. VER