concello.betanzos.es
Ordenanza sobre regulación integrada de actividades económicas, apertura de establecementos e desenvolvemento de espectáculos públicos e actividades recreativas no concello de Betanzos - Concello de Betanzos
25-02-2019 Consulta pública na páxina web municipal. VER 25-02-2019 Exposición pública do borrador. VER