comd.de
Công ty COMD và Selgros Cash & Carry hướng dẫn những quy định mới đối với máy tính tiền (Kassen)
Ngày 28/10 tại Berlin, Công ty COMD và Công ty Selgros Cash&Carry đã phối hợp tổ chức một chương trình hướng dẫn các doanh nghiệp người Việt về những quy định mới của Sở tài chính (Finanzamt) đối với máy tính tiền từ năm 2017.