comd.de
Chế tạo thành công vật liệu nhân tạo bằng cách sắp xếp các nguyên tử
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi để di chuyển các nguyên tử riêng lẻ theo một trật tự nhất định nhằm tạo ra một mạng tinh thể nguyên tử có phản ứng điện hóa được xác định trước. Khả năng sắp xếp chính xác các nguyên tử trong một mạng