chirubhat.com
ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪರಾಶರರೇ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಹನುಮಂತ!
ನೀವು ಈ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮನ ಹಿಂದೆ, ರಾಮನಿಗಾಗಿ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಜೀವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಜನರು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ರಾಜನಿಗೂ ಮಾಡಿರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ನಿಂ…