chinhphuctuonglai.com
[BÀI 114] THÀNH CÔNG CHO MÌNH MÀ CÓ THƯỞNG
Mỗi năm chúng tôi có hai chuyến "Tượng Thưởng" du lịch miễn phí cho 2 người, do Công Ty tài trợ 100%. Chương trình tượng thưởng lần này được bắt đầu vào tháng 7-12-2018. Chúng tôi nắm tất cả những thông tin, chi tiết để đạt được chuyến tượng thưởng này.