china-airlines.biz.vn
Hàng hóa cấm đem lên máy bay
Hàng hóa cấm đem lên máy bay - Vì lý do an toàn của hành khách, tổ bay và máy bay China Airlines, chúng tôi nghiêm cấm vận chuyển các vật dụng sau: