chamngoncuocsong.com
Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.
Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng. - Olivier Goldsmith -