chamngoncuocsong.com
Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn
Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. - Tục ngữ Việt Nam -