chamngoncuocsong.com
Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí
Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí. (No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.