chamngoncuocsong.com
Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. (Shallow men believe in luck. Strong men believe in c